Hoe kan je ‘Slimmer Werken’ echt laten werken? Voor jezelf, je team en je organisatie?

Persoonlijke- en organisatieontwikkeling door het vergroten van het lerend vermogen van teams.

We zijn de afgelopen tijd op zoek gegaan met diverse organisaties naar een integrale aanpak om nieuw gedrag op het gebied van ’slimmer werken’ te stimuleren en te borgen in de werkpraktijk. Met als doel mensen te motiveren te blijven leren om vervolgens via lerende teams het lerend vermogen van de organisatie als geheel te vergroten. Dit is o.a. gelukt door al onze lesmodulen (zie dit voorbeeld) gratis in te brengen en te bundelen met klantervaringen en kennis in de vorm van een zelf te maken boekje en ‘gereedschapskist’. Belangrijke succesfactor is de manier van lesgeven (faciliteren van de ontdekking) en de support via zogenaamde ‘Verslimmen Coaches’ niet van buiten, maar juist geworven en gefaciliteerd vanuit de eigen organisatie. 

Drie onderdelen die elkaar versterken

Samen met onze klanten hebben we een innovatieve en effectieve combinatie van best practises ontwikkeld, te weten: 

 1. Het ophalen van persoonlijke verhalen over wat wel en niet werkt om goed je werk te kunnen doen, deze samen te duiden met collega’s en te verbinden met de ‘best practises’ en inzichten van verschillende organisaties en (wetenschappelijke) auteurs. 
 2. Op basis van de uitkomsten van de duiding van de opgehaalde verhalen met onze bestaande lesmodulen en de inbreng van de specifieke klantsituatie (systemen, cultuur, uitdagingen, tooling etc.) samen met de deelnemers een leergang ’op maat’ ontwerpen en in de vorm van een routekaart aanbieden en gaan uitvoeren.
 3. Tijdens het uitvoeren van de leergang aandacht besteden aan herhaling, actieve internalisering en borging in de organisatie door tijdens de leergang:
  1. regelmatig te reflecteren, een leerlogboek bij te houden, persoonlijke coaching te organiseren en 
  2. door het samen maken van een boekje en een ‘gereedschapskist’. 

Gezamenlijk kennis produceren en overdragen

Kennisontwikkeling staat echter niet stil. In de praktijk blijkt dat het noodzakelijk is om continu te blijven onderzoeken wat werkt. Daarnaast kijken we naar (nieuwe) wetenschappelijke inzichten en feedback van cursisten.  Dit verwerken we in een volgende versie van de leergang, het boekje en de ’gereedschapskist’.

De filosofie achter dit fundament om tot een lerend team / lerende organisatie te komen is samen met verschillende organisaties gevisualiseerd en opgeschreven en wordt nog steeds gefinetuned (zie deze interactieve visual van deze ‘leerreis’ / routekaart) met als thema:

 • meer doen in minder tijd met meer plezier en resultaat, vanuit rust en balans;
 • eerst individueel en dan samen om zo via lerende teams langzamerhand een lerende organisatie te ontwikkelen.

Randvoorwaarden en doelen 

De organisaties die meedenken en -doen hebben de volgende randvoorwaarden en doelen meegegeven om het slimmer te gaan werken te internaliseren en borgen in de organisatie:

Doelen

 • Trainingen leiden op individueel niveau tot nieuw, geïnternaliseerd gedrag.
 • De leergang als geheel vergroot het lerend vermogen van de teams en de organisatie.
 • De kosten voor het continu opleiden van medewerkers en teams worden steeds lager.
 • De afhankelijkheid van van externe advies- en trainingsbureaus wordt steeds minder.

Randvoorwaarden

 • Het besef moet worden gestimuleerd dat dit een doorgaand proces is van continu verbeteren voor zowel individuen als ook voor teams en afdelingen.
 • Inhoudelijke ‘externe’ kennis moet worden overgedragen van trainers en adviseurs naar de klantorganisatie.
 • We moeten gebruik maken van nieuwe in de praktijk bewezen moderne technieken en aanpakken (blended learning, 70-20-10 model, gamified leren, etc.).
 • Binnen organisaties moeten we op zoek gaan naar medewerkers/collega’s die graag betrokken zijn bij kennisoverdracht (de zgn. Verslimmen Coaches) en zij moeten hier structureel de tijd voor krijgen.
 • Er moet extra ondersteuning komen om de Verslimmen Coaches in de vorm van een ‘gereedschapskist’ (o.a. website, gamified leren en certificeren, templates, checklists, artikelen etc.) in de cloud.
 • De Verslimmen Coaches volgen een opleiding en support op het gebied van: 
   • het geven van intern ’opleidings-advies’,
   • het maken van didactische werkvormen,
   • presentaties geven,
   • bijeenkomsten faciliteren en
   • inzichten in groepsdynamiek en andere ‘soft skills’.

Vaak heeft een docent, workshopleider of trainer erg veel kennis die hij/zij graag wilt delen. Misschien heb je wel eens het enthousiasme meegemaakt achter de Powerpoint van (heel) veel slides? Hoe effectief is dat? De inhoud van de presentatie blijft vaak niet hangen, laat staan dat het effectiever gedrag stimuleert.

Daarom zijn innovatieve leermethoden en -technieken zoals het faciliteren van de ontdekking, toepassen van game mechanics, het 70-20-10 principe, bewegend leren, het invoeren van de Tiny Habit methode steeds meer in zwang geraakt.

Vliegende start

Om een vliegende start te kunnen maken en tijd en kosten te besparen gaan we samen met de klant zoveel mogelijk herbruikbare lesmodulen van Academy of Minds en de leerervaringen die de organisatie of het team zelf al heeft vastgelegd aan elkaar verbinden. Deze lesmodulen maken wij op maat op basis van de opgehaalde verhalen en de specifieke situatie (organisatie cultuur, ontwikkelfase, omgeving, etc.) samen met de deelnemers zodat er draagvlak ontstaat voor het volgen van de leergang, het samen maken van het boekje en de gereedschapskist.

Hoe ziet dat proces (van kennisproductie- en overdracht) er in de praktijk uit? 

Wij onderscheiden vier hoofd-stappen:

 1. We adviseren te beginnen met het aanstellen van een regisseur binnen de eigen organisatie en samen met hem of haar een vragenlijst op te stellen om de ’werkvloer-verhalen’ op te halen van de deelnemers aan de leergang (het zogenaamde Storymappen). Zo krijgen we een rijke bron aan verhalen over situaties waarin mensen ergens tegenaan lopen wat lastig is, het even niet meer weten of wat juist motiverend is in het werk (en versterkt zou kunnen worden). Ook wordt gevraagd wat zij zelf zien als ‘elementen van een oplossing’. Deze rijke bron gaan we gezamenlijk duiden en combineren met inzichten van andere organisaties en experts. Zie dit geanonimiseerde voorbeeld van de verhalen van een team dat wereldkampioen is geworden.
 2. We gaan vervolgens de samenhang visualiseren tussen de opgehaalde verhalen en een mogelijke routekaart om tot een lerend team/ lerende organisatie te komen. We gebruiken deze als ‘praat- en leerkapstok’ om de leergang te maken. Tijdens de uitvoering gaan we deze verder finetunen. Deze ‘op maat’ leergang wordt vervolgens aan een twee- of drietal groepen gegeven. Vanwege didactische redenen vragen we per groep minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers. De deelnemers leggen dus zelf het fundament van de leergang op basis van hun eigen verhalen en de best practises van andere teams en organisaties. Zij hoeven dus niet opnieuw het wiel uit te vinden of in reeds bekende valkuilen te vallen. Zo verlagen we de kosten en vergroten we het enthousiasme en het draagvlak bij de deelnemers en bovendien de implementatie snelheid.
 3. Tijdens het doorlopen van de leergang vragen we welke deelnemers het leuk vinden (en aanleg hebben) om collega’s te helpen. We stellen hen aan als zogenaamde Verslimmen Coaches (VC’s).
 4. Samen met de regisseur, de deelnemers en de uit hun midden gekozen VC’s kiezen we de onderwerpen die we in het boekje gaan opnemen. Voor elk onderdeel zijn workshops of trainingsmodules ontwikkeld die overgedragen worden aan de VC’s. Het boekje wordt vervolgens in de organisatie verspreid. Daarnaast bepalen we met de regisseur en de deelnemers wat er verder nog in de gereedschapskist van de VC’s gaan opnemen én hoe we het geleerde blijvend individueel, in teamverband en in de hogere managementlagen gaan uitbouwen en borgen.

Wil je ook meedoen en deze aanpak starten in je eigen organisatie?

Neem dan contact op via dit formulier:

  Posted on 22 september 2022 in Artikel

  Share the Story

  Back to Top